Aktualności | O nas | Władze | Muzeum | Kalendarze imprez | Regulaminy | Dojazd do muzeum |
Szlaki | Schroniska | Koło PTTK nr 5 | Koło Miejskie | Archiwum | Galeria | Prezentacje | Listy gratulacyjne |
 
 
Historia Oddziału PTTK w Gorlicach

 

Powstanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Gorlicach Region Gorlicki od swej atrakcyjności zalicza góry Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego , jest jednym z ciekawszych zabytków Polski. Walory turystyczne tego regionu to przede wszystkim piękne górskie krajobrazy, zabytki architektury sakralnej, ludowej, uzdrowiska. Teren ten już od lat był postrzegany przez takie postacie jak Wacław Potocki czy Wincenty Pol. Region Gorlicki już na początku XX przyciągał swymi walorami turystycznymi nie tylko twórców, ale także miłośników piękna przyrody, wędrówek po górskich bezdrożach, wycieczek krajoznawczych. To wszystko zaowocowało w 1931 roku działaniami, zmierzającymi do podjęcia wszelkich starań organizacyjnych. Osobami , które podjęły działania w tym kierunku byli:

Nauczyciel z Gorlic:

 • Adam Wójcik.

Akademicy:
 • Witold Tokarski
 • Władysław Kosiba
 • Aleksander Szloch


Duże poparcie w tych oddziaływaniach przyznali miedzy innymi takim osobom jak:

 • Tadeusz Abratowski
 • Tadeusz Apollo
 • Stanisław GabryelJan Kosiba
 • Aleksander Michalski
 • Jakub Mikołajczyk
 • Józef Muchowicz
 • Janina Piątkowska
 • Władysław Piątkowski
 • Franciszek Rzicha
 • Aleksander Żwirad
 • Stanisław Zabierowski


W sumie łączna grupa założycieli liczyła 27 osób. Oni to w 1931 roku postanowili utworzyć Oddział PTT w Gorlicach i w tym celu odbyło się organizacyjne zebranie, które wyłoniło: I Zarząd Oddziału w składzie:

 • Prezes – prof. Jan Dziopek
 • V-ce Prezes – Jakub Mikołajczyk
 • Sekretarz – Jan Kosiba (pracownik Krajowej Kasy Oszczędności w Gorlicach)


Członkowie tego oddziału to:

 • Tadeusz Abratowski
 • Franciszek Rządca
 • Aleksander Żwirad
 • Stanisław Zabierowski


Wybrano wówczas 3- osobową Komisję Rewizyjną, a także 3 – osobowy Sad Honorowy. W 1932 roku Zarząd Główny PTT W Krakowie zarejestrował statut Gorlickiego Oddziału, co przyjęto jako datę jego powstania. Cele jakie postawił sobie I Zarząd Oddziału to:

 • Pozyskanie nowych członków,
 • Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
 • Oznakowanie i wytyczenie szlaków turystycznych na terenie Beskidu Niskiego,
 • Opracowanie planu budowy schronisk,
 • Działalność wydawnicza, popularno-naukowa itp.


Zamierzenia te przynoszą szybko owoce, gdyż powstają delegatury oddziału w Gliniku Mariampolskim, Wysowej, Bieczu, Jaśle. W 1935 roku Oddział liczył już 105 członków organizując liczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze nie tylko w Regionie Gorlickim, ale także w dalszej części kraju.

Dużą rolę zaczęły odgrywać wycieczki o tematyce naukowej z zakresu np.: historii, przyrody, etnografii. Oddział zarządu wkrótce opracował i przesłał do zatwierdzenia opracowanie sieci szlaków na terenie Beskidu Niskiego poczynając od Przełęczy Tylickiej, a kończąc na Przełęczy Dukielskiej.

Innym ważnym osiągnięciem było opracowanie w 1938 roku planu zagospodarowania turystycznego Beskidu Niskiego, gdzie wiodącym zadaniem było stworzenie planu schronisk turystycznych. Ich budowę zaplanowano : w Wysowej, na Magurze Małastowskiej. Jednak wybuch II Wojny światowej zniweczył te plany, wówczas został aresztowany i wywieziony do obozu w Oświęcimiu prof. Jan Dziopek.

Po zakończeniu wojny, powrócił po 5 latach pobytu w obozie prof. Jan Dziopek. Wówczas zrodził się plan zmierzający do reaktywowania działalności oddziału.

Dochodzi do tego 14 III 1948 roku, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo- wyborcze oddziału po zakończeniu wojny. W tamtych latach Zarząd PTT był jednocześnie Zarządem PTK. Nie ustalono jednak kiedy PTK zaistniało w Gorlicach, natomiast faktem jest, że w 1950 roku reaktywowano oddział PTK.

Działacze PTK zasłużyli się licznymi pracami krajoznawczymi, w których uczestniczyli geografowie, fotograficy, historycy publikujący liczne czasopisma i dzienniki. Byli to między innymi: Adam Wójcik, Witold Rusek, Konstanty Laskowski, Józef Barut i inni.

Zachodzące zmiany w ruchu turystycznym, strukturach organizacyjnych doprowadziły do Walnego Zjazdu Zjednoczenia PTT i PTK, kończąc tym samym działalność tych dwóch organizacji, a zapoczątkował funkcjonowanie Polskiego towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, które działa i istnieje do chwili obecnej. Podjęte wówczas kierunki działania, realizowane zadania, podlegają a ż po dzień dzisiejszy gorlickiemu Oddziałowi PTTK.

W dniu 29 IX 1952 roku Zarząd Oddziału PTTK zawiązał komitet budowy schroniska turystycznego na Magurze Małastowskiej. Przystąpiono do realizacji tego zadania tym trudniejszego, że Oddział nie dysponował własną działką budowlaną. W niespełna 30 miesięcy od założenia komitetu budowy, w dniu 6 III 1955 roku nastąpiło oddanie do użytku tego schroniska. Schronisku temu nadano imię Stanisława Gabryela prekursora turystyki na Ziemi Gorlickiej.

Baza noclegowa jest niezbędna dla usprawniania turystyki, zwłaszcza pieszej jak i górskiej w związku z tym Oddział organizuje stację turystyczne w miejscowościach krzyżowania się szlaków jak Wysowa, Bartne. W roku 1977 dla poprawienia warunków noclegowych oddano schronisko typu Bacówka w Bartnem. Obecnie te dwa schroniska stanowią bazę do uprawiania turystyki.

W latach międzywojennych, ważnym zagadnieniem było gromadzenie pamiątek narodowych, co umożliwiło w dniu 22 VII 1955 roku otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. W 1952 roku Miejska Rada Narodowa przeznaczyła ten budynek na wieczyste użytkowanie Oddziałowi PTTK. Dużą rolę w tworzeniu tej placówki odegrali:

 • Alfred Wacławski,
 • Stanisław Gabryel,
 • Józef Barut.


Muzeum początkowo posiadało 113 własnych eksponatów i 130 depozytów osób prywatnych. Obecnie posiada 7.863 eksponaty, 59 depozytów w 4 działach. Dysponuje ponadto 12 salami wystawowymi, posiada 5 stałych ekspozycji wystawowych, należy wspomnieć, że prowadzenie tego muzeum możliwe jest poprzez pomoc finansową Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Oddział PTTK w Gorlicach prowadzi od 1962 roku Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT). Instytucja ta organizowała zamawiane przez szkoły i zakłady pracy wycieczki krajoznawcze, obsługiwane przez własne autokary i grono profesjonalnych przewodników PT TK.

W oddziale tym działały takie kluby i komisje jak:

 • Komisja Turystyki Górskiej,
 • Komisja Krajoznawcza,
 • Komisja Opieki nad Zabytkami,
 • Komisja Ochrony Przyrody,
 • Komisja Przewodnicka,
 • Komisja Młodzieżowa.


Efekty pracy tej komisji są widoczne, już od 1986 roku za czasów prezesury Tadeusza Wszołka. Zarząd Oddziału PTTK w 1986 roku zakupił od Tadeusza Miklaszewskiego budynek przy ówczesnej ul. Dobroszczaków – dzisiaj Piłsudskiego. Budynek ten wymagał remontu i przez kolejne lata włożono wiele wysiłku i starań aby budynek był funkcjonalny. Obecnie w budynku mieści się biuro Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, pokoje gościnne o standardzie turystycznym dla 30 osób.

W 1992 roku jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Oddział nawiązał współpracę z Klubem Słowackich Turystów z Bardejowa, gdzie ta współpraca trwa do dnia dzisiejszego. W 2005 roku Oddział obchodził Jubileusz 70 – lecia działalności.

M.C. 

 

  
 Uprzejmie informujemy członków PTTK-u; że uchwałą Zarządu PTTK w Gorlicach - po telefonicznym zgłoszeniu danego uczestnika na wycieczkę, należy dokonać wymaganej wpłaty w ciągu 48 godzin, w przeciwnym razie osoba ta zostaje skreślona z listy wycieczki.


Informacja dotycząca składek

 

PTTK Oddział w Gorlicach informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane przez Koła PTTK wycieczki są wycieczkami statutowymi i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK zarejestrowanym 20.11.2015 roku oraz wpisem do KRS nr 207193 jako Stowarzyszenie opisanych w rubryce 3 Cele działania organizacji od 1 do 11 . Opisane wyżej wycieczki są imprezami niedochodowymi w świetle przepisów.Godziny pracy biura Oddziału PTTK w Gorlicach

poniedziałek: w godz. 8 -16
wtorek:w godz. 8 - 16
środa:w godz. 8 - 16
czwartek:w godz. 8 - 16
piątek:w godz. 8-16 
 

   >>  VRBOV - Baseny termalne   >>  Geoportal - Mazowsze
   >>  Geoportal - Małopolska
   >>  Starostwo Gorlice
   >>  Urząd Miasta Gorlice
   >>  Klub Słowackich Turystów
   >>  Beskid Gorlicki
   >>  Ośrodek Kultury Prawosławnej
   >>  Koło przy MZS nr 1
   >>  Koło przy MZS nr 3
   >>  Koło przy ZS w Stróżówce
   >>  Koło przy SP w Mszance

 

 
 
 
 
Administracja serwisu: Studio Multimedialne Inmani oferująca skuteczne pozycjonowanie